ای ابرها

نبــــــــارید

من دریـــــا را به پــــایش ریختم

"برنگشت"

 

 

 

 

"رفت"

مــــرا به خدا سپرد

خود را به دیگری

 

 

 

این روزها

جای خالی تو را با عروسکی پر میکنم

همانند توست

"مرا دوست ندارد"

"احساس ندارد"

امـــــــــا

هر چه هست

دل شکستن را بلد نیست